ID, ‘co_vat’, true );

if( $co_vat ) { // kiểm tra xem nó có dữ liệu hay không
echo ‘Country: ‘ . $co_vat . ‘
‘;
}
?>